Phú Thọ: Phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch năm 2021
UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
TIN NỔI BẬT