Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng)
Cập nhật: 07/11/2012
Tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan về việc quy hoạch xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình), giai đoạn 2011 - 2020.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Quy hoạch Hà Nội đã báo cáo tóm tắt Quy hoạch xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử khu rừng Trần Hưng Đạo: Bảo tồn và xây dựng một số hạng mục khu địa điểm thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân; bảo tồn khu lán trại của Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải phóng quân và mỏ nước phục vụ sinh hoạt; bảo tồn và xây dựng một số hạng mục khu di tích đỉnh Slam Cao, khu di tích Vạ Phá, khu di tích hang Thẳm Khẩu, hang Thẳm Gầu, đồn Phai Khắt, đồn Nà Ngần; đầu tư xây dựng các công trình như: Không gian du lịch văn hoá cộng đồng tại khu 1, Bản du lịch Pác Dài, Bản Um, Nà Viểng; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, thoát nước; các dự án hỗ trợ phát triển, như: Dự án đào tạo nghề truyền thống; đào tạo văn minh du lịch cho người dân địa phương. Tổng kinh phí các hạng mục 602 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và cơ bản nhất trí về các hạng mục mà đơn vị tư vấn báo cáo.

Báo Cao Bằng