Đề xuất giảm 10% lệ phí khi làm hộ chiếu online
Cập nhật: 06/07/2023
Nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bộ Tài chính đề xuất giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Dự thảo Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính sẽ tiến hành bổ sung khoản 3 vào Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC với nội dung quy định đối với trường hợp công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

- Kể từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

- Kể từ ngày 1/1/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Nếu đề xuất này được thông qua, thì từ ngày 1/1/2024, lệ phí cấp hộ chiếu online (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử) sẽ giảm 10% theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp "Cấp mới" sẽ giảm từ 200.000 đồng/lần cấp xuống còn 180.000 đồng/lần cấp.

- Đối với trường hợp "Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất" sẽ giảm từ 400.000 đồng/lần cấp xuống còn 360.000 đồng/lần cấp.

- Đối với trường hợp "Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự" sẽ giảm từ 100.000 đồng/lần cấp xuống còn 90.000 đồng/lần cấp.

B. Bình

Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Đăng ngày 06/07/2023