Mù Cang Chải (Yên Bái): Ra mắt dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa
Cập nhật: 20/09/2021
Thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải) vừa ra mắt mô hình dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Việc ra mắt mô hình dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa ở khu dân cư sẽ góp phần vận động thành viên tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh.

Hiện thị trấn Mù Cang Chải có trên 50 hộ gia đình họ Phạm. Các hộ đều là những hộ gia đình gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới tại khu dân cư. 100% các hộ chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện nghiêm các hương ước, quy ước khu dân cư gắn với xây dựng đời sống văn hóa. 

Hàng năm, 100% hộ đều đạt gia đình văn hóa tại khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. 

Việc ra mắt mô hình dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa ở khu dân cư là một mô hình có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư. 

Đồng thời, vận động thành viên tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, khơi dậy lòng nhân ái, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh cộng đồng và tinh thần tự quản trong khu dân cư, trong dòng họ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Thanh Chi

Báo Yên Bái