Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật: 15/02/2017
(TITC) -  Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn diễn ra chiều 14/2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã nhấn mạnh vấn đề quan trọng hàng đầu trong phát triển du lịch là việc đổi mới tư duy, thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp chứ không chỉ là một ngành dịch vụ đơn thuần.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện

Trong 15 năm qua, ngành Du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt 10,2%/năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8%/năm. Năm 2016, lần đầu tiên lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 10 triệu lượt, và tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001; khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt người, tăng 5,3 lần so với năm 2001; đóng góp trực tiếp đạt 6,8% GDP, cả đóng góp gián tiếp và lan tỏa đạt 14% GDP.

Sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, so với các nước trong khu vực, ngành Du lịch Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nghị quyết Bộ Chính trị cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của ngành Du lịch như: sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn; khả năng cạnh tranh chưa cao; chất lượng dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; môi trường du lịch, an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập; công tác xúc tiến quảng bá du lịch còn nhiều hạn chế về nguồn lực, sự phối hợp và tính chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu…

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên đã được đề cập trong Nghị quyết đó là do các cấp, các ngành chưa thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hóa sâu sắc; thiếu chính sách quốc tế phù hợp để du lịch phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường.

Bên cạnh đó, thể chế, chính sách phát triển du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Sự phối hợp liên ngành, liên vùng hiệu quả còn thấp; đầu tư còn dàn trải, chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chưa được quan tâm đúng mức.

Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm có: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành Du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Dựa trên các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra tại Nghị quyết, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị của Bộ VHTTDL căn cứ theo chức năng, quyền hạn của đơn vị mình tích cực, chủ động triển khai hiệu quả Nghị quyết.

Thanh Tâm