Mời tham gia đề xuất giải pháp “Ứng dụng CNTT trong hoạt động du lịch” năm 2014
Cập nhật: 31/07/2014
(TITC) - Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong và ngoài nước, ngày 30/7/2014, Tổng cục Du lịch có Thông báo mời các đơn vị quan tâm tham gia đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng CNTT trong hoạt động du lịch” năm 2014.