Thông tư ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
Cập nhật: 06/06/2014
(TITC) - Ngày 28/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.  

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2014.

Xem chi tiết Thông tư